VENTOUX_TERMS.jpg
 

 

Ventoux

Ventoux Advocaten B.V. is a limited liability company, incorporated under the laws of The Netherlands. Ventoux is registered with the Chamber of Commerce at Utrecht, The Netherlands, under registration number: 30198624.

Ventoux Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ventoux is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder registratienummer: 30198624.

 

Terms of Service

All services are rendered by Ventoux Advocaten B.V. and are subject to our Terms of Service.

1. Ventoux Advocaten B.V. ('Ventoux') is a limited liability company whose purpose it is to conduct the practice of attorneys-at-law in the broadest sense of the word.

2. These Terms of Service apply to any and all work performed by Ventoux or instructions, including any follow-up instructions, that are given to Ventoux, its directors or employees. The applicability of any other general terms and conditions is expressly excluded. These Terms of Service are also agreed for the benefit of any third parties that may be engaged by Ventoux in connection with the rendering of services and can be invoked by such third parties.

3. All instructions are given to Ventoux as a firm, even if it is the express or implied intent that a specific person will be in charge of a specific matter. The applicability of article 7:404 of the Dutch Civil Code, which addresses the situation referred to in the last sentence, and article 7:407 of the Dutch Civil Code, which imposes a joint and several liability when an instruction is given to two or more persons, is expressly excluded.

4. Any liability of Ventoux is limited to the amount paid out under the professional liability insurance in the specific matter, increased with any applicable deductible pursuant to this professional liability insurance. If and to the extent that for whatever reason no amount is paid out under the Ventoux- professional liability insurance, Ventoux's liability is limited to the amount of fees charged for the professional services rendered in the specific matter with a maximum of 10,000 Euro.

5. If damage is caused to any persons or objects for which Ventoux is liable, such liability is limited to the amount that will be paid out under Ventoux's general liability insurance, increased with any applicable deductible.

6. Ventoux will exercise due care in selecting third parties and it will consult with the client when selecting such third parties to the extent that such is reasonably possible. Any liability of Ventoux for any failures of such third parties is expressly excluded. Ventoux is deemed to be fully authorised by the client to accept on behalf of the client any possible limitation of liability as may be applied by such third parties.

7. Payment of invoices has to take place within the period set forth in the invoice. If no payment is received within that period the client will be in default without any further notice being required and legal interest as applicable under Dutch law will accrue.

8. The relationship between Ventoux and its clients is exclusively governed by Dutch law. Any dispute will be submitted to the competent court in Utrecht, The Netherlands.

9. These Terms of Service have been registered with the Chamber of Commerce at Utrecht and are available at www.ventouxlaw.com. A copy will be sent upon request.

10. Ventoux has a registered office in Utrecht and is registered with the commercial register of the Chamber of Commerce at Utrecht under number 30198624.

November 2004

 

Algemene Voorwaarden Ventoux Advocaten B.V.

Op het gebruik van onze website is de Disclaimer van Ventoux Advocaten B.V. van toepassing.

1. Ventoux Advocaten B.V. ('Ventoux') is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als doel de uitoefening van een advocatenpraktijk in de meest ruime zin van het woord.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolg-opdrachten, die aan Ventoux, haar bestuurders of werknemers worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door Ventoux bij de uitvoering van haar diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.

3. Alle opdrachten worden enkel aanvaard en uitgevoerd door Ventoux, ook indien de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor dit laatstgenoemde geval een regeling bevat, en 7:407 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Iedere aansprakelijkheid van Ventoux is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheids-verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 10.000 Euro.

5. Indien door of bij de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Ventoux aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico.

6. Ventoux zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de client overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Ventoux wordt geacht volledig door de client gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de client te aanvaarden.

7. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is de client zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Ventoux gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

8. Op de rechtsverhouding tussen Ventoux en haar clienten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

9. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht en zijn beschikbaar op www.ventouxlaw.com. Een kopie wordt op verzoek toegezonden.

10. Ventoux is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30198624.

November 2004